Prohlášení o ochraně osobních údajů a zásady cookies

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.
Platnost a účinnost: od 25.5.2018

Správce osobních údajů Správce: Cestovní kancelář GO2 s.r.o., Lucemburská 1599/31, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 24797634 (dále jen „CK“)

  • adresa: CK GO2, Biskupský dvůr 2, 110 00 Praha 1
  • email: info@ckgo2.cz
  • telefonní kontakt: 222 317 874

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

CK GO2 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy (smlouva o zájezdu), zákonnými povinnostmi, uděleným souhlasem a oprávněnými zájmy.
Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím telefonické, e-mailové komunikace nebo prostřednictvím webových stránek CK (například poptávkový formulář, online chat), a to v rozsahu:
Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, pasové údaje, číslo řidičského průkazu, vízum, národnost), kontaktní údaje (trvalé bydliště, e-mailová a doručovací adresa, telefonní kontakt) a jiné (například platební údaje, SPZ automobilu, IP adresu, soubory cookies a další). Vaše osobní údaje, které CK dobrovolně svěříte, jsou zpracovávány pro následující účely:

  • plnění smlouvy (smlouva o zájezdu)
  • zajištění služeb
  • zodpovězení dotazů (prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailu, online chatu, a podobně)
  • zasílání obchodních sdělení a marketingových účelů (newslettery a jiné nabídky CK)
  • vyhodnocování webových stránek CK
  • plnění zákonných povinností
  • výběrových řízení na volné pozice v CK

Příjemce osobních údajů

V souvislosti se zajištěním služeb a plněním smlouvy o zájezdu budou Vaše údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím stranám, a to dodavatelům CK, zejména pak hotelům a ubytovacím zařízením, přepravním společnostem, zastupitelským úřadům cizího státu, průvodcům, pojišťovnám, externí účetní firmě nebo IT společnosti.
V případě uskutečnění Vašeho zájezdu v destinaci mimo EU, jsou údaje předávány příjemcům v dané destinaci (třetí zemi).
CK může rovněž poskytnout Vaše osobní údaje organům veřejné moci.

Změny zásad ochrany osobních údajů

CK si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit nebo doplnit.

DOKUMENT JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI.

Způsob a doba zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou přístupny zaměstnancům CK, kteří se zavázali k mlčenlivosti. Tato mlčenlivost potrvá i po ukončení smluvního vztahu s CK.V zájmu ochrany Vašich osobních údajů používá CK potřebná bezpečnostní a technická opatření tak, aby nedošlo k zneužití neoprávněnými osobami, poškození, ztrátě, změně nebo zničení.
Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

Zásady používání souborů cookies

CK na svých webových stránkách využívá soubory cookies , které jí umožní získat informace o Vašich zvyklostech při vyhledávání na webových stránkách a pomáhá CK vytvořit profil uživatele těchto stránek k poskytnutí anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics a další. CK tato data využívá například k analýze návštěvnosti a podobně.

Soubory cookies obvykle zlepšují prohlížení stránek. Můžete však upřednostnit vypnutí souborů cookies na těchto i ostatních stránkách. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám podívat se do nápovědy svého prohlížeče nebo na webovou stránku o modulech cookies, která nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo být informován o účelu, o kategorii zpracovávaných údajů, o příjemci, kterému budou Vaše osobní údaje předány, o době zpracování údajů, zda dochází k automatizovanému zpracování a profilování. V případě, že shledáte Vaše osobní údaje neaktuální, máte rovněž právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům, tedy potvrzení o zpracovávaných osobních údajích. CK poskytuje potvrzení ve strojově čitelném formátu.

Právo na výmaz v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, osobní údaje byly získány protiprávně, je dána právní nebo zákonná povinnost nebo jste odvolali souhlas se zpracováním Vašich údajů. CK může právo výmazu odmítnout, pokud má k zachování Vašich osobních údajů zákonnou povinnost.

Právo na omezení zpracování údajů za předpokladu, že se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo že CK zpracovává osobní údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat.

Právo na přenositelnost osobních údajů, které jste CK poskytli, jinému správci. CK poskytuje potvrzení ve strojově čitelném formátu.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.